הילולא של כ »ק אאמו »ר [הרש »ב] נסתלק אור ליום א. ב ניסן שנת תר »ף בראסטאב. ושם מנוחתו כבוד [=קבורתו].

מאמר הראשון אשר אמרו ברבים, אחרי הסתלקות אביו: ביום השני של חג הסוכות תרמ »ג, ומתחיל « כתר יתנו לך כו' ». מאמר – ברבים – האחרון בהיותו בעלמא דין [עולם הזה]: בסעודת פורים תר »ף, ומתחיל « ראשית גוים עמלק גו’ קץ שם לחושך ».

. Hilloula de mon père (le Rabbi Rachab), qui quitta ce monde à la veille du dimanche 2 Nissan 5680 (1920), à Rostov. C’est là qu’il repose.
. Le premier discours ‘hassidique qu’il prononça, après le décès de son père (le Rabbi Maharach), fut dit le second jour de Soukkot 5643 (1882). Il commençait par « Keter Itenou Le’ha », « ils Te donneront une couronne ».
. Le dernier discours ‘hassidique qu’il prononça de son vivant fut récité pendant le repas de Pourim 5680 (1920). Il commençait par « Rechit Goyim Amalek, Kets Sam La ‘Hoche’h », « la première des nations est Amalek. Il fixa une limite à l’obscurité ».