הילולא של כ’ק אאמו’ר [הרש’ב] נסתלק אור ליום א. ב ניסן שנת תר’ף בראסטאב. ושם מנוחתו כבוד [=קבורתו].
מאמר הראשון אשר אמרו ברבים, אחרי הסתלקות אביו: ביום השני של חג הסוכות תרמ’ג, ומתחיל ‘כתר יתנו לך כו ». מאמר – ברבים – האחרון בהיותו בעלמא דין [עולם הזה]: בסעודת פורים תר’ף, ומתחיל ‘ראשית גוים עמלק גו’ קץ שם לחושך’.

 

. Hilloula de mon père (le Rabbi Rachab), qui quitta ce monde à la veille du dimanche 2 Nissan 5680 (1920), à Rostov. C’est là qu’il repose.
. Le premier discours ‘hassidique qu’il prononça, après le décès de son père (le Rabbi Maharach), fut dit le second jour de Soukkot 5643 (1882). Il commençait par ‘Keter Itenou Le’ha’, ‘ils Te donneront une couronne’.
. Le dernier discours ‘hassidique qu’il prononça de son vivant fut récité pendant le repas de Pourim 5680 (1920). Il commençait par ‘Rechit Goyim Amalek, Kets Sam La ‘Hoche’h’, ‘la première des nations est Amalek. Il fixa une limite à l’obscurité’.

%d blogueurs aiment cette page :