בהזדמנות מסויימת, בהתוועדות של ימי הספירה בשנים תרנ”א-נג, אמרו לאבא [הרש”ב] חסידי אדמו”ר הזקן היו תמיד סופרים. הפתגם מאד מצא חן בעיני אבא, ואמר: זוהי ענינה של ‘עבודה’; השעות צריכות להיות ספורות, ואז גם הימים ספורים. כשיום הולך יש לדעת מה פעלו ומה יש לפעול בעתיד… בכלל, יש להשתדל שהמחר יהיה “יפה” הרבה יותר מהיום.

On dit une fois devant mon père (le Rabbi Rachab), au cours d’un Farbrenguen, pendant la période de l’Omer, dans les années 5651-5653 (1891-1893):
“Les ‘Hassidim de l’Admour Hazaken comptaient toujours (les jours de ce mois ont un point commun: le compte de l’Omer).”

Cette affirmation plut beaucoup à mon père. Il dit:
“Cette idée caractérise le service de D.ieu de l’homme. Les heures doivent être comptées également. Alors, les jours sont comptés. Lorsqu’un jour s’écoule, on doit savoir ce qu’on y a réalisé et ce qu’il reste encore à accomplir. De façon générale, il faut que demain soit bien meilleur qu’aujourd’hui.”.
WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG