אין הש »ץ מתעטף בטלית למנחה או למעריב, לא בשבת ויו »ט ולא בר »ה.
הילולא [יום הסתלקותו] של המגיד – ממעזריטש – ג’ וישב, תקל »ג, ומנוחתו כבוד [=קבורתו] באנאפאלי.
אדמו »ר הזקן יצא לחירות ממאסרו הראשון – יט כסלו, ג’ וישב, תקנ »ט, לפנות ערב.
ממכתב רבינו הזקן: ברם כגון דא צריך להודיע, כי יום אשר עשה ד’ לנו יום יט כסלו, יום ג’ שהוכפל בו כי טוב, יום הלולא רבא של רבינו הקדוש נ »ע, וכשקריתי בס’ תהילים בפסוק ‘פדה בשלום נפשי, קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו, יצאתי בשלום מד’ שלום.
יום התוועדות וקבלת החלטות טובות בקביעות עתים לתורה הנגלית ודא »ח ברבים, וחיזוק דרכי החסידים באהבת רעים.
נוהגים לסדר חלוקת הש »ס, וע »פ הסדר המבואר באגה »ק ד »ה « הוכח תוכיח ». בליובאוויטש משנת תרס »ג ואילך היו מסדרים חלוקת הש »ס כ »ד בטבת – יום הלולא של רבינו הזקן – מפני אפס הפנאי ביט כסלו.

. L’officiant ne met pas de Talith, à Min’ha et à Maariv, ni dans la semaine, ni le Chabbat, ni le Yom Tov, ni à Roch Hachana.

. Jour de la Hilloula du Maguid de Mezeritch, qui quitta ce monde le mardi de la Parchat Vayéchev 5533 (1772). Il est enterré à Anipoli.

. L’Admour Hazaken fut libéré de son premier emprisonnement le 19 Kislev, le mardi de la Parchat Vayéchev 5559 (1798), juste avant le soir.

. Extrait d’une lettre de l’Admour Hazaken: en fait ceci doit être bien clair: ce jour que D.ieu a fait pour nous, le 19 Kislev, un mardi, lorsque deux fois fut dit le mot « bon », lors de la création, Hilloula de notre saint maître, dont l’âme se trouve au Gan Eden, alors que je lisais, dans le livre des Tehilim, le verset «Il a libéré mon âme dans la paix», avant même d’avoir commencé la lecture du verset suivant, j’ai été libéré, dans la paix, par le D.ieu de Paix.

* * *

. C’est un jour de Farbrenguen et de bonnes résolutions, permettant de fixer un temps d’étude de la partie révélée de la Torah et de la ‘Hassidout, pour se renforcer sur les voies des ‘Hassidim, avec amour du prochain.

. On a coutume de répartir l’étude du Talmud selon la procédure expliquée dans Igueret Hakodech, dans la lettre commençant par « Ho’hea’h To’hia’h ». A Loubavitch, depuis l’année 5663 (1902-1903), on répartissait le Talmud, le 24 Tévet, jour de la Hilloula de l’Admour Hazaken, parce que l’on manquait de temps, le 19 Kislev.