רבינו הזקן בהיותו עדיין בוויטעבסק, אמר פעם תורה על הפסוק ‘אתם נצבים גו’, ופירש’ ‘מחוטב עציך’ – לשון עצה, יש לעקור את ה’רבות מחשבות בלב איש’; ‘שואב מימך’ – לשאוב את המים שמצמיחים כל מיני תענוג.

 

L’Admour Hazaken, alors qu’il était encore à Vitebsk, donna une explication du verset (Devarim 19, 9-10) «vous vous trouvez tous ensemble devant l’Eternel».
Il traduisit ‘Etse’ha’, ton bois, par ‘ton conseil’. Ainsi, ‘Hotev Etse’ha’, ‘ton coupeur de bois’, signifie également ton ‘coupeur de conseils’. Il dit: «On doit déraciner les ‘nombreuses pensées (conseils) du cœur de l’homme’.
Puis, commentant l’expression ‘puiseur d’eau’, il expliqua qu’il faut ‘drainer les eaux desquelles découlent tous les plaisirs’.»
%d blogueurs aiment cette page :