ב »תורה-אור » פ חיי שרה סוף ד »ה « להבין משארז »ל יפה שעה » יש טעות-הדפוס, וכך צ »ל: « ויהיה בבחי’ ביטול (אבל עכשיו … היינו בחי’ איסר ועמ »ש לקמן בפי’ אוסרי לגפן) שהוא בחי’ חפץ וכתיב הודו … תוך כ »ע, אבל תכלית-הכוונה ».

 

Dans Torah Or, à la Parchat ‘Hayé Sarah, à la fin du paragraphe commençant par « Lehavin Ma Chemarou Razal », il y a une faute d’imprimerie. Il faut lire “il sera soumis (mais maintenant… c’est le niveau de Issar et l’on verra ce qui est écrit plus loin dans l’explication d’Ossri Haguefen).. qui est la volonté et il est écrit Hodou… à l’intérieur de tous les mondes… mais le but final…”.

%d blogueurs aiment cette page :