מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו’ר [הרש’ב] הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף חיות.

פעם אמר לי אאמו’ר: את המתמידים ש’שמונה השעות’ [מסדר הלימוד בישיבה] ,נוגע, להם בנפש – אינני מחבב.

והוא [המנהג שלא ללמוד] – רק עד חצות לילה.

Nous avons coutume de ne pas étudier la Torah, le (la nuit du 24 au 25 décembre). Mon père (le Rabbi Rachab) m’en donna la raison: nous ne désirons pas ajouter de la vitalité.

Mon père (le Rabbi Rachab) dit une fois: “ceux qui éprouvent tant d’ardeur à l’étude que ces huit heures (pendant lesquelles ils ne peuvent apprendre) dérangent profondément, je les désapprouve”.

Cette suspension de l’étude prend fin au milieu de la nuit.


(L’étude de la Guemara, pendant le jour, durait huit heures à la Yechiva Tom’heï Temimim de Loubavitch. Le Rabbi exprime ici son désaccord avec ceux qui tenaient à respecter intégralement le temps d’étude de ce jour.)