שבת בשלח שנת תרכ »א אמר ה »צמח צדק » המאמר ‘ראו כי ה » הנדפס ב »לקוטי-תורה ». וסיפר אח »כ לבנו אאזמו »ר [מהר »ש]: שבת בשלח שנת תקס »ה אמר אאזמו »ר [אדמו »ר הזקן] זה המאמר. אח »כ קרא אותי וסיפר לי, אשר בשנת תקכ »ט בהיותו במעזריטש, קרא אותו הרב המגיד לחדרו ואמר לו: שבת בשלח שנת תקט »ז אמר הבעש »ט מאמר ע »פ ‘וישב הים לפנות בקר לאיתנו’ – לתנאו, כמאמר רז »ל. בשנת תקכ »א (שנה אחרי הסתלקות הבעש »ט) היה אצלי – המשיך דבריו הרב המגיד – רבי (הבעש »ט) ואמר המאמר והוסיף ביאור בענין ‘עושין רצונו – ולא דברו – של מקום’. והיום היה אצלי מורי לחזור המאמר. ואמר הרב המגיד המאמר לפני אדמו »ר הזקן, והוסיף ביאור בענין גנאי נהרה [=הנהר « גינאי », שכמסופר בתלמוד נבקע לפי ציוויו של רבי פנחס בן יאיר כשהיה בדרכו לפדיון שבויים] שזהו כענין קריעת ים סוף.

וסיים הצ »צ: היום היו אצלי הבעש »ט, הרב המגיד ואאזמו »ר [אדמור הזקן], וכל אחד אמר לי המאמר בסגנונו. – כעבור איזה שעות קרא הצ »צ את אאזמו »ר [מהר »ש] עוד הפעם ואמר לפניו ביאור על המאמר.

 

Lors du Chabbat Bechala’h 5621 (1861), le Tséma’h Tsédek prononça un discours ‘hassidique commençant par « Reou Ki Hachem », qui est imprimé dans Likouteï Torah.
Peu après, il dit à son fils (le Rabbi Maharach), mon grand-père:
«Mon grand-père (l’Admour Hazaken) récita ce discours pendant le Chabbat Bechala’h 5565 (1805). Puis, il m’appela et me raconta qu’en 5529 (1769), alors qu’il était à Mezeritch, le Maguid l’appela dans sa chambre et lui dit:
«Pendant le Chabbat Bechala’h 5516 (1756), le Baal Chem Tov prononça un discours commençant par le verset « et la Mer Rouge retrouva sa puissance ». Il expliqua que « Eitano » (sa puissance) se lit également « Tanao » (sa condition), comme l’expliquent nos Sages.  En 5521 (1761), un an après que le Baal Chem Tov ait quitté ce monde, mon maître (le Baal Chem Tov) vint me voir, poursuivit le Maguid, et il récita ce discours. Il y ajouta une explication concernant l’expression «on fait la volonté (et non la parole) de D.ieu». Aujourd’hui, mon maître est à nouveau venu me voir et il m’a répété ce discours. Le Maguid le répéta ensuite devant l’Admour Hazaken et y ajouta une explication sur le fleuve Guinaï, épisode qui est comparable à l’ouverture de la Mer Rouge.»

Le Tséma’h Tsédek conclut:
«Aujourd’hui, le Baal Chem Tov, le Maguid et l’Admour Hazaken sont venus me voir et chacun d’entre eux m’a répété ce discours à sa façon».
Quelques heures plus tard, le Tséma’h Tsédek rappela mon grand-père (le Rabbi Maharach) et récita devant lui un commentaire de ce discours.

 

%d blogueurs aiment cette page :