ליום ט’ו אדר א’

אין אומרים ‘אב הרחמים’ ו’צדקתך’.

רושמים על הלחם קודם ברכת המוציא, אבל נזהרים שלא לחתוך.

גם בקידוש על הפת אומרין ‘סברי מרנן’.

בקשר ל’עתיד לבא’ נאמר: ‘אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה’. עתה מחריש ה’דומם’. דורכים עליו – והוא שותק. אך יבא זמן בגילויים שבעתיד, והדומם יתחיל לדבר, לספר, ויתבע: אם תוך כדי הליכה לא הרהרו או שוחחו בדברי תורה – מדוע דרכו עליו?!

האדמה עליה דורכים ממתינה אלפי שנים, מאז ששת ימי בראשית – כאשר בינתיים דורכים עליה כמה ברואים בעלי חיים כו’ – שתדרוך שם כף רגלו של יהודי, שני יהודים, וישוחחו בדברי תורה. ובאם לאו – אומרת היא: הרי אתה כמו בהמה!

CHOUCHAN POURIM KATAN

. On ne dit pas Av Hara’hamim (Sidour p.101) et Tsidkate’ha (Sidour p.209).

. On fait une marque sur le pain avant de prononcer la bénédiction du Hamotsi, mais on s’efforce de ne pas le couper.
. Même lorsque l’on fait Kiddouch sur du pain, on dit ‘Savri Maranan’.

Il est dit, à propos du monde futur: «la pierre du mur poussera un cri et les branches de l’arbre lui répondront».
Actuellement, les minéraux sont muets. On marche sur eux et ils restent silencieux. Mais, le temps viendra, lors de la révélation du monde futur, où ces créatures inertes commenceront à parler et à raconter. Elles demanderont: «celui qui marchait sans penser et sans prononcer des paroles de Torah, de quel droit a-t-il posé le pied sur moi?».

On marche sur cette terre depuis des milliers d’années, depuis les six jours de la création. Et elle accepte que la foulent de nombreuses créatures, pendant tout ce temps, dans l’espoir qu’un Juif, que deux Juifs s’avancent en parlant de la Torah. S’il ne le font pas, elle dit: «toi aussi, tu es semblable à un animal».

 

ליום ט’ו אדר ב’

אאזמו’ר [מהר’ש] אמר, אשר אדמו’ר האמצעי כתב בשביל כל סוג וסוג מהמשכילים והעובדים אשר בעדת החסידים מאמרים וספר מיוחד, לבד שער היחוד ושערי אורה שהם כלליים, ונכתבו עבור כל החסידים: שער היחוד הוא המפתח דתורת החסידות, ושערי אורה – אלף בית דתורת החסידות.

CHOUCHAN POURIM

Mon grand-père (le Rabbi Maharach) expliqua que l’Admour Haemtsahi écrivit des discours ‘hassidiques et un livre en particulier pour chaque catégorie de ‘Hassidim possèdant de profondes connaissances de ‘Hassidout ou s’attachant au service de D.ieu par ses sentiments. Par contre, Chaar Hayi’houd et Chaareï Orah ont une portée générale et furent écrits pour l’ensemble des ‘Hassidim. Chaar Hayi’houd est la clé de l’étude de la ‘Hassidout. Chaareï Orah est l’Alef Beith de la ‘Hassidout.