הסבא משפאלע – השפאלער זיידע – היה איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן – שנת תקס »ט או תק »ע – סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש »ט « והניח ידו הקדושה על ליבי, ומאז « חם » לי ».

תנועת צדיק, ומכל שכן ראיה או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

Le « Chpoler Zeïdé », le « grand-père » de Chpola, disciple du Maguid de Mezeritch, était un homme animé d’une intense ferveur, infiniment plus que ses amis, les autres disciples du Maguid.
Lorsqu’il visita l’Admour Hazaken, à Lyadi, en 5569 ou 5570 (1809 ou 1810), il raconta qu’âgé de trois ans, il vit le Baal Chem Tov. Celui-ci “posa sa sainte main sur mon coeur et, depuis lors, j’éprouve une sensation de chaleur”.
Le geste d’un Tsaddik, et a fortiori le fait de le voir ou d’entendre sa voix, doivent procurer une impression que l’on n’oubliera jamais.