« מה’ מצעדי גבר כוננו » – לכל אחד מישראל יש לו תעודה רוחנית בחיים. והוא להתעסק בעבודת הבנין לעשות דירה לו ית’. וכל אחד באשר הוא ובכל מקום שהוא צריך להתענין בכל מאמצי כוחו לחפש בחפש מחופש למצוא איזה פרנסה רוחנית כמו שהוא מחפש אחר פרנסה גשמית. והוא לפי ש »דרכו – של הקב »ה – יחפץ », כדכתיב באברהם « כי ידעתיו גו’ ושמרו דרך ה' », כי יש שני דרכים: דרך הטבע – בעיני בשר – והוא דרך אלוקים. תורה ומצוות הם דרך הוי’ והוא המשכה שלמעלה מן הטבע בטבע, אשר בגלל זאת הנה הקב »ה משפיע לישראל למעלה מן הטבע – בטבע.

 

“D.ieu prépare les pas de l’homme”. Chaque Juif reçoit une mission spirituelle qu’il lui faut accomplir au cours de sa vie. Il doit se consacrer à bâtir le Sanctuaire de D.ieu, ici-bas. Chacun, où qu’il se trouve, quel que soit son lieu de résidence, doit, de toutes ses forces, rechercher le moyen de « gagner sa vie » spirituellement, au même titre qu’on la gagne matériellement.

Il en est ainsi parce que « Il désire sa voie ». C’est ainsi qu’il est dit d’Avraham: “Je l’ai aimé… (afin qu’il enjoigne à sa descendance après lui)… et qu’ils gardent la voie de D.ieu”.

Deux voies existent en effet, celle de la nature et celle qui la transcende. D.ieu bâtit le monde de telle façon qu’il puisse, aux yeux de l’homme, être perçu à travers un cadre naturel: cette voie est celle d’Elokim. La Torah et les Mitsvot sont le voile d’Avaya, le dévoilement de ce qui transcende la nature au sein de cette nature. C’est pour cela que D.ieu accorde au peuple juif, dans le cycle de la nature, ce qui est plus la dépasse.