ה’המשך הגדול הידוע בשם « בשעה שהקדימו, תרע »ב » התחיל אאמו »ר [הרש »ב] לאמרו יום א’ דחג-השבועות תער »ב בליובאוויטש, וסיימו שבת פר’ וירא תרע »ו ברוסטוב, במאמר המתחיל « וה’ אמר המכסה אני מאברהם ». ובו קמ »ד מאמרים.

ויש בכתובים חלק שני שלא אמרו, ולא נחלק למאמרים.

 

La longue série de discours ‘hassidiques dénommée « Bechaa Chehidkinou » 5672 (1912) a été prononcée par mon père (le Rabbi Rachab) à partir du premier jour de Chavouot 5672 (1912), à Loubavitch et jusqu’au Chabbat Parchat Vayera 5676 (1915) à Rostov, où elle se conclut avec le discours commençant par « VaHachem Amar ».
Cette série comprend 144 discours. Il en existe, en manuscrit, un second tome qui n’a pas été récité oralement et n’a pas été divisé en discours.