כתיב: « מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו ».

יש לך אנשים שהם גדולי השם בחכמתם או בעשרם, אבל ‘מתן אדם’ – כשהאדם נותן את ה’אדם’ שלו באיזה התעסקות בהחזקת הדת, הנה לא זו בלבד כי ‘ירחיב לו’, אלא עוד זאת כי ‘לפני גדולים ינחנו’.

Il est écrit «le don de l’homme lui apporte la largesse et le placera devant les Grands».

Il est des hommes qui sont grands par leur sagesse ou leur richesse. Mais, « le don de l’homme », celui qui investit « l’homme » qu’il porte en lui dans une activité concourant à renforcer le Judaïsme, en tirera non seulement « la largesse » (qui le libèrera des barrières et des limites), mais, bien plus, il se « placera devant (avant) les Grands » (qu’il dépassera).