הרבי (רבינו הזקן) היה מכנה את [עולם] ה’אצילות’ – “למעלה”. מספרים ש[בהתבטאות] בכתב, מרוב התרגשות, לא היה מסוגל לכתוב יותר מאשר “אצי'”.

Le Rabbi (l’Admour Hazaken), lorsqu’il évoquait le monde spirituel d’Atsilout, employait le terme “là-haut”.
On raconte aussi que, lorsqu’il écrivait ce mot, il était saisi d’une intense émotion au point de ne pouvoir écrire plus que “Atsi”.

WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG