מסיפורי אאזמו »ר [המהר »ש]:

א) מתחלה היה אגה »ק « קטנתי » מסיימת « ורוח נכאה כו' », ואחרי אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים – בליאזנא – המאמר « כמים הפנים גו’ כפירש »י ולא כתרגומו », אז הוסיף התיבות « וכולי האי – הפנים וגו' », ובזה נטע בהחסידים מידות טובות.

ב) אילו היה הרבי משמיט את שלש התיבות « במדת אמת ליעקב » – באגה »ק « קטנתי » – היו לו עוד חמישים אלף חסידים, הרבי תובע מידת אמת.

Voici un extrait d’un récit de mon grand-père (le Rabbi Maharach):

. A l’origine, la lettre « Katonti » se terminait par les mots « un esprit humble ». Par la suite, notre grand maître, (l’Admour Hazaken) récita à trois reprises, à Lyozna, le discours ‘hassidique introduit par le verset «comme les eaux reflètent le visage», qu’il expliqua selon le commentaire de Rachi et non suivant la traduction d’Onkelos. Alors, il ajouta à cette lettre les mots «et peut-être, grâce à tout cela, D.ieu le placera dans le coeur de leurs frères, comme les eaux reflètent le visage». Par ces mots, il implanta de bons sentiments chez les ‘Hassidim.

. Si l’Admour Hazaken n’avait pas inséré dans cette lettre les mots « avec l’attribut de vérité de Yaacov », il aurait attiré cinquante mille ‘Hassidim de plus. Mais le Rabbi exigeait la vérité.