מסיפורי אאזמו”ר [המהר”ש]:

א) מתחלה היה אגה”ק “קטנתי” מסיימת “ורוח נכאה כו'”, ואחרי אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים – בליאזנא – המאמר “כמים הפנים גו’ כפירש”י ולא כתרגומו”, אז הוסיף התיבות “וכולי האי – הפנים וגו'”, ובזה נטע בהחסידים מידות טובות.

ב) אילו היה הרבי משמיט את שלש התיבות “במדת אמת ליעקב” – באגה”ק “קטנתי” – היו לו עוד חמישים אלף חסידים, הרבי תובע מידת אמת.

Voici un extrait d’un récit de mon grand-père (le Rabbi Maharach):

. A l’origine, la lettre “Katonti” se terminait par les mots “un esprit humble”. Par la suite, notre grand maître, (l’Admour Hazaken) récita à trois reprises, à Lyozna, le discours ‘hassidique introduit par le verset «comme les eaux reflètent le visage», qu’il expliqua selon le commentaire de Rachi et non suivant la traduction d’Onkelos. Alors, il ajouta à cette lettre les mots «et peut-être, grâce à tout cela, D.ieu le placera dans le coeur de leurs frères, comme les eaux reflètent le visage». Par ces mots, il implanta de bons sentiments chez les ‘Hassidim.

. Si l’Admour Hazaken n’avait pas inséré dans cette lettre les mots “avec l’attribut de vérité de Yaacov”, il aurait attiré cinquante mille ‘Hassidim de plus. Mais le Rabbi exigeait la vérité.

Publicités
WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG