Ses enfants :
Rav Itshak Habib
Rav Imanouel Habib
Rav Avraham Habib
Mme Berdugo

Levaya mardi 22 mars à 15h au Har Hamenouhot Guivat Shaoul à Jérusalem