PARTICIPEZ AU COURS SUR ZOOM

PROGRAME DE LA SEMAINE
Tous les jours :
– Hassidout 7h00 suivi de
– Chaharit 7h30
– Lois du Omer 18h00 suivi de
– Min’ha 18h15
– Arvit 20h00
Dimanche :
– Hasidout – 8h30
– Chaharit  9h00
– Si’ha du Rabbi 11h30
Tous les jours (sauf vendredi et dimanche) :
– Guemara Moed Katan et Halaha 8h45-10h00
Tous les jours (sauf vendredi) :
– Lois du Omer 18h00 suivi de Min’ha 18h15 /  Arvit 20h00
Tous les lundis :
– Cours de Tanya 21h00-21h30
Tous les mercredis :
– Cours pour dames 21h00-22h00

 

Dimanche 17 mai : Hassidout 9h30-10h00


Lundi 11 mai : Guemara et Halaha 8h45-10h00


Dimanche 10 mai
18h00 – Lois du Omer avec le Rav Y. D. Cohen

8h30-9h00 – Hassidout avec le Rav Y. D. Cohen

 


 

 

אמור א


7h00-7h30 – Hassidout avec le Rav Y. D. Cohen, avant la Tefila de Chaharit (audio)


 18h00-18h15 (avant Minha): Les Lois du Omer


 8h45-10h00
Guemara Moed katan page 16b
& Halahot Chabbat (minute 47:45)

 רש״י
לאיתחזויי ליה . לבקר את רבי שהיה חולה שקבל עליו יסורין: אמר ליה בר קפרא איני מכירך . רמז לו שאינו רוצה לראותו: חמוקי ירכיך . כמו חמק עבר (שיר ה): אף דברי תורה בסתר . דכתיב בסיפיה דקרא מעשה ידי אומן התורה מעשה אומנתו של הקדוש ברוך הוא: רב בר אחוה דרבי חייא דהוא בר אחתיה ורבה בר בר חנה בר אחוה דר’ חייא [דלאו] בר אחתיה כדאמרינן בסנהדרין: עייא . כך כינה שמו של ר’ חייא לשון גנאי: ראה מי קורא לך . כלומר צא מכאן: תא . בוא אלי והדר שלח ליה לא תיתי: וזה . שליח שני לא ראיתי: ברצות ה’ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו . כי הוא על כרחו בא: מאי טעמא עבדת הכי . דשנית בשוק: ביומא דכלה . דרשה שהכל מצויין שם: מוקים ליה בצדקה . דמיבעי למיעבד בסתר:

גמרא
אף דברי תורה בסתר יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק לרב ולרבה בר בר חנה שמע ר’ איקפד אתא ר’ חייא לאיתחזויי ליה א »ל עייא מי קורא לך בחוץ ידע דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומין ביום תלתין שלח ליה תא הדר שלח ליה דלא ליתי מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר מקצת היום ככולו ולבסוף סבר לא אמרינן מקצת היום ככולו לסוף אתא א »ל אמאי אתית א »ל דשלח לי מר דליתי והא שלחי לך דלא תיתי א »ל זה ראיתי וזה לא ראיתי קרי עליה (משלי טז, ז) ברצות ה’ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו מ »ט עבד מר הכי א »ל דכתיב (משלי א, כ) חכמות בחוץ תרונה א »ל אם קרית לא שנית ואם שנית לא שילשת ואם שילשת לא פירשו לך חכמות בחוץ תרונה כדרבא דאמר רבא כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץ והא כתיב (ישעיהו מח, טז) לא מראש בסתר דברתי ההוא ביומי דכלה ור’ חייא האי חמוקי ירכיך מאי עביד לה מוקי לה בצדקה ובגמילות חסדים אלמא נזיפה דידהו תלתין יומין נזיפת נשיא שאני

ונזיפה דידן כמה הוי חד יומא כי הא דשמואל ומר עוקבא כי הוו יתבי גרס שמעתא הוה יתיב מר עוקבא קמיה דשמואל ברחוק ד’ אמות וכי הוו יתבי בדינא הוה יתיב שמואל קמיה דמר עוקבא ברחוק ד’ אמות והוו חייקי ליה דוכתא למר עוקבא בציפתא ויתיב עילויה כי היכי דלישתמען מיליה כל יומא הוה מלוי ליה מר עוקבא לשמואל עד אושפיזיה יומא חד איטריד בדיניה הוה אזיל שמואל בתריה כי מטא לביתיה א »ל לא נגה לך לישרי לי מר בתיגריה ידע דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא בנפשיה חד יומא

ההיא איתתא דהוות יתבה בשבילא הוות פשטה כרעה וקא מניפה חושלאי והוה חליף ואזיל צורבא מרבנן ולא איכנעה מקמיה אמר כמה חציפא ההיא איתתא אתאי לקמיה דר »נ אמר לה מי שמעת שמתא מפומיה אמרה ליה לא אמר לה זילי נהוגי נזיפותא חד יומא בנפשיך זוטרא בר טוביה הוה קפסיק סידרא קמיה דרב יהודה כי מטא להאי פסוקא (שמואל ב כג, א) ואלה דברי דוד האחרונים א »ל אחרונים מכלל דאיכא ראשונים ראשונים מאי נינהו שתיק ולא אמר ליה ולא מידי הדר א »ל אחרונים מכלל דאיכא ראשונים ראשונים מאי היא א »ל מאי דעתך דלא ידע פירושא דהאי קרא לאו גברא רבה הוא ידע דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא בנפשיה חד יומא ודאתן עלה מיהא אחרונים מכלל דאיכא ראשונים ראשונים מאי היא (שמואל ב כב, א) וידבר דוד לה’ את דברי השירה הזאת ביום הציל ה’ אותו מכף כל אויביו ומכף שאול אמר לו הקב »ה לדוד דוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאול אלמלי אתה שאול והוא דוד איבדתי כמה דוד מפניו היינו דכתיב (תהלים ז, א) שגיון לדוד אשר שר לה’ על דברי כוש בן ימיני וכי כוש שמו והלא שאול שמו אלא מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיו כיוצא בדבר אתה אומר (במדבר יב, א) על אודות האשה הכושית אשר לקח וכי כושית שמה והלא ציפורה שמה אלא מה כושית משונה בעורה אף ציפורה משונה במעשיה כיוצא בדבר אתה אומר (ירמיהו לח, ז) וישמע עבד מלך הכושי וכי כושי שמו והלא צדקיה שמו אלא מה כושי משונה בעורו אף צדקיה משונה במעשיו כיוצא בדבר אתה אומר (עמוס ט, ז) הלא כבני כושיים אתם לי (בית) ישראל וכי כושיים שמן והלא ישראל שמן אלא מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהן מכל האומות א »ר שמואל בר נחמני א »ר יונתן מאי דכתיב (שמואל ב כג, א) נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה (שמואל ב כג, ג) אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים מאי קאמר א »ר אבהו ה »ק אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזרה ומבטלה (שמואל ב כג, ח) אלה שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת וגו’ מאי קאמר א »ר אבהו ה »ק ואלה שמות גבורותיו של דוד יושב בשבת בשעה שהיה יושב בישיבה לא היה יושב על גבי כרים וכסתות אלא על גבי קרקע דכל כמה דהוה רביה עירא היאירי קיים הוה מתני להו לרבנן על גבי כרים וכסתות כי נח נפשיה הוה מתני דוד לרבנן והוה יתיב על גבי קרקע אמרו ליה ליתיב מר אכרים וכסתות לא קביל עליה תחכמוני אמר רב אמר לו הקב »ה הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני שאני גוזר גזרה ואתה מבטלה ראש השלישים תהא ראש לשלשת אבות הוא עדינו העצני כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ על שמונה מאות חלל בפעם אחת שהיה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם אחת והיה מתאנח על מאתים דכתיב (דברים לב, ל) איכה ירדף אחד אלף יצתה בת קול ואמרה (מלכים א טו, ה) רק בדבר אוריה החתי אמר רבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו אמר רבי יעקב בר אחא אמר ר’ שמלאי ואמרי לה אמר ר’ תנחום אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב הונא לחודיה


7h00-7h30 – Hassidout avec le Rav Y. D. Cohen, avant la Tefila de Chaharit (audio)


21h00-22h00 : Cours pour les femmes


18h-18h15 (avant Minha): Les Lois du Omer


 8h45-10h00
Guemara Moed katan fin de la page 16a et debut de 16b

ת »ר אין נידוי פחות מל’ יום ואין נזיפה פחות מז’ ימים ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר (במדבר יב, יד) ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים אמר רב חסדא נידוי שלנו כנזיפה שלהן ונזיפה דידהו שבעה ותו לא והא ר »ש בר רבי ובר קפרא הוו יתבי וקא גרסי קשיא להו שמעתא א »ל ר »ש לבר קפרא דבר זה צריך רבי א »ל בר קפרא לר »ש ומה רבי אומר בדבר זה אזל א »ל לאבוה איקפד אתא בר קפרא לאיתחזויי ליה א »ל בר קפרא איני מכירך מעולם ידע דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומין שוב פעם אחד גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק מאי דרש (שיר השירים ז, ב) חמוקי ירכיך כמו חלאים מה ירך בסתר

אף דברי תורה בסתר יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק לרב ולרבה בר בר חנה שמע ר’ איקפד אתא ר’ חייא לאיתחזויי ליה א »ל עייא מי קורא לך בחוץ ידע דנקט מילתא בדעתיה נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומין ביום תלתין שלח ליה תא הדר שלח ליה דלא ליתי מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר מקצת היום ככולו ולבסוף סבר לא אמרינן מקצת היום ככולו לסוף אתא א »ל אמאי אתית א »ל דשלח לי מר דליתי והא שלחי לך דלא תיתי א »ל זה ראיתי וזה לא ראיתי קרי עליה (משלי טז, ז) ברצות ה’ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו מ »ט עבד מר הכי א »ל דכתיב (משלי א, כ) חכמות בחוץ תרונה א »ל אם קרית לא שנית ואם שנית לא שילשת ואם שילשת לא פירשו לך חכמות בחוץ תרונה כדרבא דאמר רבא כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץ והא כתיב (ישעיהו מח, טז) לא מראש בסתר דברתי ההוא ביומי דכלה ור’ חייא האי חמוקי ירכיך מאי עביד לה מוקי לה בצדקה ובגמילות חסדים אלמא נזיפה דידהו תלתין יומין נזיפת נשיא שאני

נזיפה . גערה כדלקמן: נדוי שלנו . בני בבל: כנזיפה שלהן . ארץ ישראל: צריך רבי . רבי אבוה דר »ש הוה: מה רבי אומר בדבר זה . אין רבי בעולם היודע דבר זה: א »ל לאבוה . לפי תומו ולאו משום לישנא בישא: לאיתחזויי ליה . לבקר את רבי שהיה חולה שקבל עליו יסורין: אמר ליה בר קפרא איני מכירך . רמז לו שאינו רוצה לראותו: חמוקי ירכיך . כמו חמק עבר (שיר ה):

Halaha 


7h00-7h30 – Hassidout avec le Rav Y. D. Cohen, avant la Tefila de Chaharit (audio)


18h – 18h15 : Les lois du compte de l’Omer avec le Rav Y. D. Cohen 

 


8h40 à 10h00 : Guemara et Halaha avec le Rav Y. D. Cohen