ללמוד בכל יום קטע חומש עם פירש »י (יום ראשון – עד « שני », יום שני – עד « שלישי » וכו’); אמירת תהלים בכל יום, וכל התהלים בשבת מברכים – על כך יש מאד להקפיד. זה נוגע לו, לבניו ולבני בניו.

Apprendre chaque jour une Paracha du ‘Houmach avec le commentaire de Rachi (dimanche jusqu’au Cheni, lundi jusqu’au Chelichi, et ainsi de suite), dire chaque jour des Tehilim, les lire tous, le Chabbat précédant Roch ‘Hodech, sont des pratiques qu’il convient de respecter scrupuleusement. Car elles auront des conséquence pour celui qui les adopte, pour ses enfants et pour ses petits-enfants.