בהיות אאמו”ר [הרש”ב] בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו ה”צמח צדק” בש”ק פ’ וירא והתחיל לבכות, באמרו: מפני מה נראה ה’ אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה? ויענהו ה”צמח צדק”: כשיהודי צדיק, בגיל תשעים ותשע שנים מחליט שעליו למול את עצמו – כדאי הוא שיתגלה אליו הקב”ה.

Lorsque mon père (le Rabbi Rachab) avait quatre ou cinq ans, il se rendit chez son grand-père (le Tséma’h Tsédek), durant le Chabbat Vayéra, et se mit à pleurer en l’interrogeant:
“Pourquoi D.ieu s’est-il dévoilé à notre père Avraham et ne se révèle-t-il pas à nous?”
Le Tséma’h Tsédek lui répondit:
“Lorsqu’un Juif, un Tsaddik, décide de se circoncire à l’âge de quatre vingt dix neuf ans, il mérite que D.ieu se dévoile à lui.”

WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG