אאזמו »ר [המהר »ש] אמר – ביחס להתבוננות בהעמקת הדעת בענין קשה-ההשגה: אם הענין נוגע אזי מבינים ומשיגם בכי טוב, וראיה מן התורה בדיני נשים וכו’ וטענותיהן שיכולות לטעון. ומדברים בזה תנאים ואמוראים והגאונים שכולם הם בעלי השכלה מופלגה, והתורה היא תורת אמת, והלא האשה אינה בערך לטעון טענות אלו?! אבל האמת הוא, דכאשר הענין נוגע הנה גם חלושי הדעת ממציאים שכליים עמוקים.

 

Mon grand-père (le Rabbi Maharach) définit en ces termes la profonde réflexion, nécessaire pour aborder un concept ardu:
«Lorsque l’on est personnellement concerné par un sujet, on le comprend parfaitement. Une preuve issue de la Torah permet de l’établir. Elle concerne les lois des femmes et les argumentations ingénieuses qu’elles sont capables de développer sur leur propre compte. Celles-ci sont discutées par des Tanaïm, des Amoraïm, des Gaonim, des Sages qui sont tous d’une intelligence exceptionnelle.
Or, la Torah est une Torah de Vérité et la femme n’est pas en mesure de concevoir de tels raisonnements. Mais, en réalité, lorsque l’on est personnellement impliqué, même si notre perception est limitée on a la possibilité de développer les explications les plus profondes.