כשסיים אאמו:ר [הרש »ב] הש »ס בפעם השלישית אמר מאמר דא »ח, ותוכנו: מהו הדרן.

בשנת האבילות אחרי אמו סיים אאמו »ר ששה סדרי משנה לסוף י »א חדש, וליום [השנה =] היא »צ – כל הש »ס.

Lorsque mon père (le Rabbi Rachab) conclut l’étude du Talmud pour la troisième fois, il prononça un discours de ‘Hassidout expliquant le sens du Hadran (conclusion de l’étude).
Durant l’année du deuil de sa mère, mon père conclut l’ensemble de la Michna, à la fin du onzième mois et, au jour du Yortseït, tout le Talmud.

%d blogueurs aiment cette page :