קיצור ביאור אופן הה’:

ה, « הצנע לכת עם הוי’ אלוקיך » – זהירות שלא תהיה שום בליטה, וכמאמר ‘לעולם יהא אדם ערום ביראה’, וענין הערמומיות הוא שלא יהיה ניכר כלל, ידוע דכמה מהחסידים הראשונים היו מסתירים עצמם ואם התגלו היו מצטערים. וזהו עבודת התשובה הבאה מהצנע לכת.

 

Voici un résumé de la cinquième méthode de Techouva: Hé, « Hatsna Le’het », « sois humble devant l’Eternel ton D.ieu ». Il faut à tout prix éviter les manifestations ostentatoires.
Nos Sages disent: «on doit toujours être rusé dans la piété». Cette ruse consiste à ne rien laisser transparaître de cette piété.
On sait que beaucoup des premiers ‘Hassidim cachaient ce qu’ils étaient réellement. Lorsqu’ils étaient découverts, ils en souffraient sincèrement. Cette Techouva découle de la discrétion.
%d blogueurs aiment cette page :