עולם הזה הגשמי הוא תערובת ‘גינוניא’ של הקב’ה (מקום מפגש, שבו השי’ת כביכול מזדמן עם האדם בחיר הנבראים) ו’גנת אגוז’ ([אגוז=] בגמטריא חטא). והשי’ת מעניק בחירה חפשית לאדם, כך יכול האדם בעצמו לבחור דרכו בחיים.

 

Ce monde matériel est un mélange, un lieu de rencontre où D.ieu, si l’on peut ainsi s’exprimer, entre en relation avec l’homme, élu d’entre toutes les créatures.
Mais c’est aussi un jardin de noyers (la noix, ‘Egoz’, a la même valeur numérique que ‘Het, le péché). D.ieu accorde le libre arbitre à l’homme qui peut lui-même choisir son chemin dans la vie.

%d blogueurs aiment cette page :