קיצור ביאור אופן הד’:

ב, « בכל דרכיל דעהו » – האדם השם לבו ודעתו על כל הנעשה עמו ומסביב לו, רואה הוא אלוקות במוחש, וכמו שאמר אדמו »ר האמצעי ביתרון הבעלי עסקים על היושבי אהל בענין ראיית אלקות במוחש. עבודת התשובה הבאה מראיית השגחה פרטית.

 

Voici un résumé de la quatrième méthode de Techouva: Beith, « Be’hol Dera’he’ha », en toutes tes voies connais-Le.
Celui qui observe, de tout son coeur et par toute son attention, ce qui survient à lui-même et à son entourage peut percevoir la Divinité à l’évidence et de manière tangible.
L’Admour Haemtsahi enseignait que telle est précisément la qualité des commerçants, que ne possèdent pas ceux qui se consacrent à l’étude toute la journée. Ils peuvent percevoir la révélation divine de manière effective.
Cette Techouva découle de la perception de la Divine Providence.

%d blogueurs aiment cette page :