הסדר לאחר מתן תורה הוא: הסרת ערלת הגוף, הלשון, הלב – מעשה דיבור מחשבה. אברהם אבינו שהיה קודם מתן-תורה הרי בתחילה הכיר את בוראו – מחשבה, אח »כ פירסם אלוקותו, – דיבור, ואח »כ מילה – מעשה.

La marche à suivre, après le don de la Torah, est la suivante: il faut d’abord réaliser la circoncision du corps, puis celle de la langue et enfin celle du coeur: l’action, la parole et la pensée.
Notre père Avraham, qui vivait avant le don de la Torah, commença par reconnaître son Créateur, par la pensée, puis il propagea la Divinité (dans le monde), par la parole, et enfin il se circoncit, par l’action.