לימוד הנגלה, לימוד החסידות ועבודה בפועל, כולם כאחד מוכרחים המה. ולא זו בלבד דאינו שייך לומר שהאחד ידחה או יודחה מפני חבירו, אלא אדרבה הם מסייעים זה לזה, וכמאמר « ולא עם הארץ חסיד » – שצריך להיות לימוד הנגלה. « איזהו חסיד המתחסד עם קונו » – שצריך להיות לימוד החסידות, ותכלית הלימוד הלא הוא העבודה בפועל.