חה »ש הוא זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד התורה והעבודה ביראת שמים, וכן להתעסק בתשובה בהנוגע לתורה באין מפריע משטן המקטרג. כדוגמת זמן התקיעות בר »ה ויום הקדוש דצום הכיפורים.

 

Chavouot est un temps propice pour faire tout ce qui est en son possible afin d’améliorer son étude de la Torah et son service de D.ieu, pénétré de Sa crainte, afin de faire Techouva sur tout ce qui touche à cette étude, sans subir l’intervention d’aucun accusateur, comme lorsque l’on sonne du Choffar à Roch Hachana ou durant le jour sacré de Yom Kippour.