ראשית ההכנה להתעסקות בשכלים עיוניים, ובשכל אלוקי בפרט, הוא:
א) יגיעת בשר להסיר הטוב-טעם מעניני עולם.
ב) יגיעת נפש לעורר הטוב-טעם במושכלות בכלל, ובעניני אלוקות בפרט.

La première préparation nécessaire pour aborder les concepts intellectuels complexes, en particulier lorsqu’ils ont pour objet de comprendre la Divinité, est la suivante:
* Un effort physique pour se défaire du plaisir que l’on éprouve des choses du monde.
* Un effort moral pour n’être satisfait que par la recherche intellectuelle en général et par celle des concepts divins en particulier.

%d blogueurs aiment cette page :