‘מצרים’ הוא לשון מיצר וגבול. גלות מצרים ברוחניות הוא מה שנפש הבהמית מגבלת ומסתרת על הנפש האלוקית, עד שנפה’א מתצמצמת כל כך שנעשה בקטנות והעלם. ויציאת מצרים היא הסרת המיצר והגבול, והיינו דהשכל שבמוח מאיר בלב במדות טובות בפועל ממש.

Mitsraïm, l’Egypte, vient de Metsar, obstacle, limite. L’exil spirituel de l’Egypte correspond au voile et à l’occultation de l’âme divine par l’âme animale, qui la diminue et l’obscurcit.

La sortie d’Egypte libère de ce voile et de cette entrave. Ainsi, l’intellect du cerveau illumine le coeur, confère des traits de caractère vertueux qui s’expriment dans l’action concrète.