ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ »ש – צריכים להתקיים בביהכנ »ס: ההתוועדות דמלוה מלכה – אצל אנ »ש שי’ בבתיהם הפרטיים.

Les Farbrenguens du troisième repas du Chabbat, ceux du Chabbat qui bénit le mois, des jours de fêtes, des Roch ‘Hodech et des célébrations ‘hassidiques ont lieu à la synagogue.
Les Farbrenguens de Melavé Malka (à l’issue du Chabbat) se déroulent au domicile des ‘Hassidim.