ליום ג’ אדר א’

רבינו הזקן אמר: מצות אהבת ישראל הוא ליליד עם ישראל אשר מעולם לא ראה אותו, ומכל שכן לחבר עדת ישראל אשר במקום מגורו, שהוא בן או בת עדתו.

 

L’Admour Hazaken dit:
«Le Précepte d’aimer un autre Juif s’applique à quiconque appartient au peuple d’Israël, même si on ne l’a jamais rencontré. Il concerne, a fortiori, chaque membre de la communauté à laquelle on appartient, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.

ליום ג’ אדר ב’

מענה ה’צמח צדק’ לחסיד בקי בש’ס כו’ ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול משנה את המהות. על-ידי קבלת עול של עבד פשוט, כזה שגם בשנתו ניכר עליו עולו – יכול גם למדן וגאון להגיע למעלתו ולחשיבותו של יהודי-של-מסירות-נפש פשוט ותמים.

 

Le Tséma’h Tsédek répondit un ‘Hassid qui avait une parfaite connaissance du Talmud et une profonde perception de la ‘Hassidout:
La soumission transforme la personnalité.
– La soumission (Kbalat Ol) d’un simple serviteur doit être reconnaissable même quand il dort.
– Celle d’un érudit éminent lui permet d’obtenir la qualité et l’importance de l’homme simple, intègre et prêt à faire don de lui-même.