« אנן פועלי דיממא אנן » [=אנו פועלי יום אנו]. יום הוא אור; עבודתנו היא עבודת האור, להאיר העולם באור תורה. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב, בעז »ה, בעצמו – להיות בעצמו כפי שצריך – הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים, אנשים יסודיים, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק לימוד תורה הנגלית וחיבוב הקודש בשמירת המצוות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

Nous sommes des travailleurs du jour. Le jour est synonyme de lumière. Notre travail consiste à illuminer, à éclairer le monde par la lueur de la Torah.

Tout d’abord, nous devons nous maintenir nous-mêmes au niveau souhaité, avec l’aide de D.ieu, assumer la mission qui nous incombe. Néanmoins, l’aspect essentiel de notre effort a pour objet de former des disciples ayant des bases solides, dévoués par leur coeur et par leur esprit à l’objectif à atteindre.

Ces élèves doivent savoir qu’il n’est pas suffisant d’étudier la partie révélée de la Torah, de chérir le Sacré et de respecter les Mitsvot. Il faut, en outre, servir D.ieu par son coeur, par sa prière.