מצאו פתק בכתב-יד-קודש ה »צמח צדק » ותוכנו, שהחליט ללמוד בכל יום שש שעות בלילה בעמידה נגלה, ותודה-לאל שקיים ועבר על ש »ס בבלי וירושלמי וארבעה חלקי שולחן ערוך בעיון.

On découvrit un billet manuscrit du Tséma’h Tsédek, sur lequel il avait consigné sa décision d’étudier, chaque nuit, six heures durant et en position debout, le Talmud et la Hala’ha.
D.ieu merci, il tint son engagement et étudia profondément tout le Talmud, celui de Babylone et celui de Jérusalem, de même que les quatre parties du Choul’han Arou’h.