(משיחה בסעודת ברית מילה): בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו שנותנים דמי-קדימה לשכר הלימוד של הילד – (ונתן כ »ק אדמו »ר שליט »א [הריי »צ נ »ע] סכום מסוים באמרו):  זה עבור הישיבה.

Extrait d’une explication donnée lors d’un repas suivant une circoncision:)
«Lors de la circoncision, nous disons: « tout comme il est entré dans l’alliance, il entrera dans la Torah, sous le dais nuptial et dans les bonnes actions » (Sidour p.141). Notre coutume consiste à donner, en ce jour, une avance sur les frais de scolarité de l’enfant.
(Le Rabbi donna ensuite une certaine somme et dit:) « Ceci est pour la Yechiva ».»