אחד מהעילויים המפורסמים בעל כשרון גדול ועמקן נפלא בא לליאזנא ושקד בלימוד החסידות, ובגודל כשרונותיו רכש לו במשך זמן קצר ידיעה גדולה ורחבה בתורת החסידות.

ביחידות הראשונה שנכנס לרבינו הזקן שאל: רבי מה חסר לי ? ויענהו רבינו הזקן: לא חסר לך מאומה, כי ירא אלוקים אתה ולמדן, רק צריך אתה להוציא את ה’חמץ’ שהוא הישות וגסות הרוח, ולהכניס ‘מצה’ שהוא ביטול. וכלי שנשתמש בו בישות שנדמה לו שהוא אור כגון שפודים, שדוחקין רגלי השכינה, [וקבעו חז’ל על הגאותן] ש’אין אני והוא יכולין לדור [ביחד]’, צריך ליבון [כמובא בדיני הגעלה]. והליבון הוא עד שיהיו הניצוצות דהבירורים ניתזין ונכללים בהאור האמיתי [כהגדרה ההלכתית לליבון – עד שיהיו ניצוצות].

L’un des érudits les plus brillants, qui possédait des capacités exceptionnelles et une grande profondeur, vint à Lyozna et se plongea dans l’étude de la ‘Hassidout. Grâce à ses grandes qualités intellectuelles, il en acquit, en peu de temps, une connaissance large et étendue.
Lorsqu’il fut reçu, pour la première fois, par l’Admour Hazaken, il demanda:
«Rabbi, que me manque-t-il?»
L’Admour Hazaken lui répondit:
«Il ne te manque rien, car tu as la crainte de D.ieu et tu es versé dans l’étude. Néanmoins, tu dois extirper de ta personne le ‘Hamets, l’orgueil et l’auto-satisfaction, afin d’y introduire la Matsa, la soumission.
Un ‘ustensile’ qui a été utilisé avec orgueil, pense détenir la lumière. Or, celui qui est hautain ‘repousse la Présence divine’ car «lui et Moi ne pouvons résider ensemble». Il faut alors chauffer cet ustensile au rouge, jusqu’à ce qu’en émanent des étincelles de purification, qui sont absorbées par la Lumière véritable.»

%d blogueurs aiment cette page :