כתיב ‘וברכך ה’ אלקיך בכל אשר תעשה’.
על האדם רק לעשות כלי לפרנסתו, ולהשתדל בכל כוחו אשר הכלי יהיה טהור בכל סיג ופסולת דאונאה כו’ היינו שיהיה הכל ע’פ דיני התורה, אשר

אז הוא כלי ראוי לברכה העליונה בשנים:
– פרנסה בריוח,
– ואשר הפרנסה תלך למקום הראוי.

 

Il est écrit: «Et l’Eternel te bénira en tout ce que tu feras».
Un homme doit uniquement constituer un réceptacle, par lequel D.ieu lui enverra sa subsistance.
Il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour le purifier de toute trace d’impureté et de manque de loyauté. Ce réceptacle sera donc basé sur les Lois de la Torah.
Il méritera ainsi la double bénédiction divine:
– il connaîtra la prospérité matérielle
– et sa richesse sera judicieusement utilisée.

%d blogueurs aiment cette page :