ביום שבת קודש שמברכים החודש, השכם בבקר יתקבצו אנ’ש לביהכ’נ להגיד כל התהלים. אחר האמירה ילמדו כשעה מאמר של חסידות שיהיה מובן לכל, ואח’כ תפלה. מועד התוועדות כפי הזמן שיגבילו, מתאים לתנאי המקום, מקום דירתם להצלחה בגשמיות ורוחניות.

אחר אמירת כל התהלים בשבת מברכים יאמרו קדיש-יתום. ואם יש חיוב – יארצייט או אבל – אומרים קדיש-יתום אחר כל ספר.

C’est un jour de Farbrenguen (Lorsque ce jour tombe le Chabbat qui bénit le mois de Tevet).  On commence à dire ‘Tal Oumatar’ (Sidour p.54), dans le Chemone Essré. On allume les lumières de ‘Hanouka après la Havdala (Sidour p.234) et avant de dire Veyiten Le’ha (Sidour p.235). A la synagogue, les lumières de ‘Hanouka sont allumées avant la Havdala.

Durant le Chabbat qui bénit le mois, tôt le matin, les ‘Hassidim se rassembleront à la synagogue pour réciter tous les Tehilim. Ensuite, ils étudieront, pendant une heure environ, un discours ‘hassidique compréhensible à tous. Ensuite, ils prieront.

L’heure du Farbrenguen sera fixée en fonction des conditions de l’endroit et du lieu d’habitation des ‘Hassidim, afin qu’ils connaissent le succès matériel et spirituel (voir, à ce propos, le 30 Nissan).

Après avoir lu tous les Tehilim, durant le Chabbat qui bénit le mois, on récitera le Kaddich des orphelins. Si quelqu’un en a l’obligation (dans l’année du deuil, ou le jour du Yortseït), le Kaddich des orphelins sera récité après chaque livre.