בשלשה כלי שרת – אהבת ה’, אהבת התורה, אהבת ישראל – צריכים צעירים בני תורה לגשת לעבוד בכרם ה’ צבאות, לקרב לב אחיהם לקיום מצוות מעשיות וקביעות עתים לתורה – מבלי התחשב עם מחלת המפלגות. והאמת הגמור הוא, אשר לב ישראל הוא מעין מקור מים חיים, וברית כרותה לעבודה ותעמולה שאינן חוזרות ריקם.
וכאשר הנשמה מקשיבה ‘נוזל ונוטף’ הדבר בהארת הנשמה המחיה את הגוף, ומכך נוצר חיזוק ב’ועשה טוב’ שברמ’ח מ’ע וב’סור מרע’ שבשס’ה מל’ת.

 

C’est avec trois instruments du service divin, l’amour de D.ieu, l’amour de la Torah et l’amour d’Israël, que les jeunes se consacrant à l’étude de la Torah doivent se présenter pour assumer la mission qui leur est confiée dans la vigne de l’Eternel, D.ieu des armées célestes.
Celle-ci consiste à rapprocher les coeurs de leurs frères de l’accomplissement des Préceptes matériels, à leur permettre de fixer un temps pour l’étude. Ils s’y consacreront sans tenir aucun compte de la douleur que provoque l’antagonisme entre les différentes factions.
La vérité incontournable est que le coeur juif est une source d’eau vive. Une ‘alliance’ a été conclue avec le travail et l’effort: ils ne se révèlent jamais inutiles.