עשרה ניגונים – מהם תנועות בלבד – מיוחסים לרבינו הזקן שהוא בעצמו חיברם.

המיוחסים לרבינו האמצעי, היינו שנתחברו בזמנו והיו מנגנים אותם לפניו, אבל לא שהוא מחברם. והיתה אצלו קבוצת אברכים מנגנים – וידועה בשם « דעם מיטעלען רבי’ס קאפעלע » [=מקהלתו של הרבי האמצעי] – ונחלקה לשני פלוגות: בעלי שיר – בפה, ובעלי זמרה – בכלים שונים.

 

Dix mélodies (dont certaines ne sont qu’un simple refrain) sont attribuées à l’Admour Hazaken, qui les composa lui-même.

Audio – Quelques-uns des 10 chants attribués à Rabbi Chnéour Zalman

Celles qui sont attribuées à l’Admour Haemtsahi ont été composés de son temps et chantées devant lui, mais il n’en est pas lui-même l’auteur.
Il avait, près de lui, des jeunes gens qui possédaient des dons musicaux. Ceux-ci étaient connus sous le nom de « chorale de l’Admour Haemtsahi ».
Ils se répartissaient en deux groupes, des vocalistes et des musiciens, jouant de différents instruments.