« דאגה בלב איש ישיחנה » ואמרו רז »ל שני פירושים: יסיחנה מדעתו, ישיחנה לאחרים.

ופירש ה »צמח צדק »?: ל’אחרים’ רק בגוף, אבל מאוחדים אתו עמו, שמרגישים את ענינו.

 

«Lorsqu’un homme éprouve un souci en son coeur, il en parlera» (Michlé 12, 29). Nos Sages donnent deux interprétations de ce verset:
. « Yassi’hena » (avec un Same’h): il l’écartera de son esprit.
. « Yassi’hena » (avec un Sin): il en parlera aux autres.
Le Tséma’h Tsédek expliqua:
«Aux autres par le corps, mais qui sont unifiés à lui par l’esprit, car ils ressentent son problème».

WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG