העבודה היא בכל אדם לפי מהותו ומעלתו.

מי שיש בידו לנקוב [=לדלות ממעמקי הים] מרגליות או ללטוש אבנים טובות ועוסק בעבודת מלאכת אפיית לחם –

ומובן דוגמת כל זה בעבודה [בקדושה] – הגם שהיא עבודה ומלאכה הנצרכת במאוד, בכל זה לחטא יחשב לאיש ההוא.

L’effort de chacun dans le service de D.ieu doit être à la mesure de son caractère et de ses qualités.

Quelqu’un peut être capable d’enfiler des perles ou de tailler des pierres précieuses, mais se contenter de faire cuire du pain (l’équivalent de ces travaux pour le service de D.ieu sera aisément perçu).

Une telle personne accomplit sans nul doute une tache d’une grande utilité. Elle lui sera cependant comptée comme une faute.