אילו ידעתם – אמר אדמו’ר ה’צמח צדק’ – כוחם של פסוקי תהלים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהלים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים.

Si vous saviez, dit le Tséma’h Tsédek, la puissance des versets de Tehilim et ce qu’ils accomplissent dans les sphères célestes, vous les réciteriez constamment. Sachez que les Psaumes brisent toutes les limites, s’élèvent de plus en plus haut, sans aucun obstacle. Ils présentent leur supplication devant le Maître du monde et sont exaucés avec bonté et miséricorde.

%d blogueurs aiment cette page :