אדמו »ר האמצעי ענה לר’ הלל מפאריטש על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: לדברי חסידות מאזינה הנשמה. וכתיב « ונוזלים מן לבנון » ‘לבנון’ – ל »ב [כנגד ל »ב נתיבות חכמה] נו »ן [כנגד נ’ שערי בינה. והיינו:] חכמה ובינה שבנשמה. –
וכאשר הנשמה מקשיבה ‘נוזל ונוטף’ הדבר בהארת הנשמה המחיה את הגוף, ומכך נוצר חיזוק ב »ועשה טוב » שברמ »ח מ »ע וב »סור מרע » שבשס »ה מל »ת.

Rabbi Hillel de Paritch demanda à l’Admour Haemtsahi s’il devait également répéter des explications de la ‘Hassidout dans les petits villages, dont les habitants n’avaient aucune notion de ces concepts. Le Rabbi lui répondit:
«L’âme perçoit les mots de la ‘Hassidout. Le verset (Chir Hachirim 4, 15) constate que «ils s’écoulent du Liban». Le Liban, Levanon, se décompose en Lev (dont la valeur numérique est 32, qui fait allusion aux 32 voies de ‘Ho’hma), Noun (50, qui désigne les 50 portes de Bina). Ce terme désigne donc ‘Ho’hma et Bina, les deux attributs intellectuels de l’âme.

Lorsqu’une âme perçoit, elle provoque un nuage de gouttelettes qui s’introduisent dans la partie de cette âme chargée de vivifier le corps. On peut ainsi affermir les Préceptes « fais le bien » par l’accomplissement des 248 Injonctions et « éloigne-toi du mal » par les 365 Interdits.

(Seule une petite partie de l’âme s’introduit dans le corps pour le faire vivre. Ainsi, celui qui entend de profondes explications de ‘Hassidout et n’en perçoit pas le sens peut néanmoins en être affecté par l’intermédiaire des forces que possède la partie de son âme ne se trouvant pas dans le corps.)