ראשית הירידה, ר »ל, הוא העדר העבודה בתפילה, הכל נהיה יבש וקר: גם ה’מצוות אנשים מלומדה’ הופכים לנטל: ממהרים מאבדים הטעם בתורה, והאויר המתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על הזולת.

Le début du déclin, ce qu’à D.ieu ne plaise, est le manque de ferveur dans la prière: tout devient sec et froid. Même les Mitsvot exécutées machinalement deviennent des corvées. On se dépêche. On perd plaisir à l’étude de la Torah. L’atmosphère s’encrasse. Bien évidemment, on devient incapable d’influencer son prochain.