הכרזת אאמו’ר [הרש’ב] באחת ההתוועדויות:
כשם שהנחת תפילין בכל יום היא מצוה מדאורייתא על כל יהודי, מבלי הבדל אם הוא גדול בתורה, או איש פשוט – כך חוב גמור על כל יהודי להקדיש כחצי שעה מחשבה בכל יום אודות חנוך בניו, ולעשות ככל שבכוחו, ויותר מכפי כוחותיו, לדאוג ולפעול על בניו שילכו בדרך שבה מדריכים אותם.

Mon père (le Rabbi Rachab) annonça, lors d’un Farbrenguen:
“Tout comme mettre les Tefilines chaque jour est une Mitsva de la Torah, incombant à tous les Juifs, qu’ils soient de grands érudits de la Torah ou ne possèdent que des connaissances ordinaires, il est, de la même manière, une nécessité impérative pour chacun de réfléchir, pendant une demi-heure chaque jour, à l’éducation de ses enfants et de tout faire, ce qui est possible et ce qui est au-delà du possible, pour les guider sur le chemin dans lequel ils sont dirigés”.