אחת מתורות המגיד ממעזריטש ששמע רבינו הזקן בהיותו שם בפעם ההראשונה – שלהי קייץ תקכ »ד עד אחרי חג הפסח תקכ »ה.

« אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי ». ‘אנכי’ מי שאנכי, שהוא נעלם ונסתר גם מנאצלים היותר עליונים, הלביש עצמותו ית’ בכמה צמצומים להאציל הנאצלים ולברוא הנבראים, שרפים חיות ואופנים מלאכים ועולמות עד אין מספר, ובצמצומים עד אין שיעור ‘עשיתי ארץ’ הלזו הגשמית. ‘ואדם עליה בראתי’ – האדם הוא תכלית ההתהוות, ובראתי בגימט’ תרי »ג הוא תכלית האדם, וכדאיתא ב »פרדס » בשם ספר הבהיר: אמרה מידת החסד לפני הקב »ה, רבונו של עולם, מימי היות אברם בארץ, לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי, שהרי אברם עומד ומשמש במקומי. כי אברהם שהוא נשמה בגוף, ועוסק בהכנסת אורחים לפרסם אלוקותו ית’ בעולם הזה התחתון הוא למעלה במעלה ובמדריגה לגבי מידת החסד דאצילות. ואמרה מידת החסד לפני הקב »ה, הוא קנאת מידת החסד דאצילות, אשר קנאה בעבודת אברהם [אבינו] ע »ה.

 

Voici l’un des commentaires du Maguid de Mezeritch, qu’entendit l’Admour Hazaken, lorsqu’il se rendit à Mezeritch pour la première fois, de la fin de l’été 5524 (1764) jusqu’après la fête de Pessa’h 5525 (1765):
« J’ai fait la terre et, sur celle-ci, J’ai créé l’homme ». « Je » désigne l’Essence divine, imperceptible et voilée, même aux créatures les plus élevées. Celle-ci fut occultée par une série de contractions afin de susciter et de créer des anges et des mondes à l’infini. Grâce à cette infinité de contractions, « J’ai fait la terre » matérielle. Et « sur celle-ci, J’ai créé l’homme », qui est la finalité de la création. Par ailleurs, « Barati », « J’ai créé », est celle de l’homme. En effet, « Barati » a pour valeur numérique 613 et les 613 Mitsvot sont la raison d’être de l’homme.

Le Pardess explique, au nom du Sefer Habahir, que « l’Attribut de Bonté dit devant le Saint béni soit-Il: Maître du monde, depuis qu’Avram se trouve sur terre, il n’est plus nécessaire que j’accomplisse ma mission car Avram le fait à ma place ».

Ainsi, Avraham, âme vêtue d’un corps, recevait des invités dans le but de propager la Divinité dans ce monde inférieur. Et cette activité était infiniment plus élevée que les réalisations de l’Attribut de Bonté, ‘Hessed du monde spirituel d’Atsilout.

Bien plus, l’intervention de cet Attribut devant le Saint béni soit-Il exprima la jalousie de ‘Hessed d’Atsilout, qui enviait l’oeuvre d’Avraham, puisse-t-il reposer en paix.”

 

Il

 

 

 

 

 

%d