רבינו [הזקן] בספר-של-בינונים [=תניא] פ »ג אומר, כי ג’ מוחין – חב »ד, וז’ מדות הם השתלשלות מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה, שהם המתלבשים בגוף האדם, אמנם ענין המסירות נפש על אלוקות, שיהודי אינו רוצה ואינו יכול להפרד ח »ו מאלוקות – זהו מהעצמות א »ס ב »ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא ספירת החכמה.

 

L’Admour Hazaken explique, dans le chapitre 3 du Tanya, que les trois attributs de l’intellect, ‘Ho’hma, Bina et Daat, de même que les sept attributs de l’émotion sont les dérivés des dix Sefirot supérieures.
Ceci est vrai pour les trois parties de l’âme, le Nefech, le Roua’h et la Nechamah qui s’introduisent dans le corps de l’homme.
En revanche, le pouvoir d’offrir sa vie pour D.ieu, le fait que «un Juif ne veut ni ne peut se séparer de la Divinité», découle de l’Essence divine, qui transcende les Sefirot, dont la première est celle de ‘Ho’hma.

%d blogueurs aiment cette page :