בני ישראל נקראו [במלאכי ג,יב] ‘ארץ חפץ’, שיש בהם כמה חפצים יקרים באהבת השי’ת ויראתו ומידות טובות, ואין דבר גילוי המידות הטובות תלוי אלא במעורר.

דבר ברור הוא, אשר בכל חלקי האדמה נמצאים מעינות מים חיים, וההבדל הוא רק בקירוב וריחוק, ואם כן הלא הכל תלוי בהחופר וכח סבלנותו ומתינותו.

וכיון שהרצון הוא כח עליון הגוזר ומפקד על כל הכוחות, ומכריחם לעשות ולפעול כפי הפקודות שלו, א’כ איפוא עיקר העבודה הוא לעורר את הרצון לפעול ולעשות הן בעצמו הן בזולתו.

 

Les enfants d’Israël sont appelés une ‘terre de convoitise’, car ils possèdent de nombreux biens précieux, l’amour de D.ieu, Sa crainte, de bons sentiments. Ces traits de caractère peuvent être révélés par quiconque le désire.

Il est clair que, sur toute la surface de la terre, il y a des sources d’eaux vives. Ce qui les différencie est uniquement leur proximité ou leur éloignement par rapport à la surface du sol. Tout dépend donc de celui qui creuse, de sa patience et de sa persévérance.

La volonté est une force profonde qui s’impose à toutes les autres et les oblige à agir selon ses instructions. En conséquence, servir D.ieu consiste à mettre en éveil la volonté afin qu’elle agisse sur sa propre personne et sur celle des autres.

%d blogueurs aiment cette page :