מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות היא « שמע ישראל »: « שמע » ר »ת ‘שאו מרום עיניכם’, ואומר ‘מרום’ ולא ‘שמים’ – ‘מרום’ הוא גבוה גבוה, להגיע [אל] למעלה מן השכל. וזה גופא – [יש] להבינו בשכל, וכמו שאומר « וראו מי ברא אלה ».

Voici une réponse que l’Admour Hazaken donna, lors d’une entrevue qu’il accorda:
“La ‘Hassidout, c’est le Chema Israël. Le mot Chema est composé des initiales d’une phrase signifiant « levez vos yeux vers le haut ».
Il est bien dit vers le haut et non vers les cieux. Car « vers le haut » signifie toujours plus haut, jusqu’à un niveau qui transcende l’esprit mais est intellectuellement compris par lui.
C’est pour cela que ce verset se conclut par « et voyez Qui a créé tout ceci ».”