אדמו »ר הזקן התבטא על [תלמידו] ר’ משה ווילענקער: משה הוא בעל מוחין דגדלות, ובעשר השנים ש’עבד’ והתייגע הוא ‘עיבד’ מוחין רחבים.

שלוש שנים התכונן ר’ משה ווילענקער ליחידות אצל אדמו »ר הזקן, ונשאר אחר-כך שבע שנים בליאזנא כדי ליישם את היחידות בעבודה בפועל.

 

L’Admour Hazaken dit de Rabbi Moché Villenker (l’un des plus grands parmi les premiers ‘Hassidim):
«Moché possède la grandeur intellectuelle. Pendant les dix ans qu’il passa à former sa personnalité, il obtint, par ses efforts, un intellect large, puissant et étendu.
Rabbi Moché Villenker se prépara pendant trois ans pour être reçu par l’Admour Hazaken. Par la suite, il resta, pendant sept ans, à Lyozna, afin d’introduire les termes de cette entrevue dans son action concrète.

%d blogueurs aiment cette page :