ה »צמח צדק » סיפר לבנו אאזמו »ר [המהר »ש], אשר הדרוש « ומראיהם ומעשיהם » – « תורה אור » פ’ יתרו – הוא דרוש הראשון שאמר הרב המגיד ממעזריטש בשעת קבלו את הנשיאות – חג השבועות תקכ »א, – כפי אשר שמעו רבינו הזקן מפי הרמ »מ מהאראדאק – בעל « פרי הארץ » – שהיה באותו מעמד, רק שרבינו ביאר [את] הדרוש ע »פ סגנונו.

 

Le Tséma’h Tsédek raconta à son fils (le Rabbi Maharach), mon grand-père, que le discours commençant par «leur apparence et leurs actions» (qui se trouve dans Torah Or, Parchat Yethro) est le premier que récita le Maguid de Mezeritch, lorsqu’il prit la tête des ‘Hassidim, à Chavouot 5521 (1761).

L’Admour Hazaken l’entendit de Rabbi Mena’hem Mendel de Horodok, auteur du Peri Haarets, qui était alors présent. Néanmoins, il expliqua lui-même ce discours à sa manière.

%d blogueurs aiment cette page :